Loài người từ lâu đã có nhiều ngày chung trong năm được cả cộng đồng rộng lớn trên phạm vi thế giới chấp nhận. Ngày Hòa giải và yêu thương sẽ là ngày tiếp lửa, tăng thêm động lực để mỗi người thực hiện hành động cao cả này tất cả các ngày của năm, […]