“Có thể nói 90% sinh viên sau khi ra trường hầu như không có kĩ năng mềm. Bằng cấp là quan trọng nhưng năng lực thật sự và kinh nghiệm của các bạn mới là yếu tố quyết định”. Anh Trần Trọng Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty VINAPO nhấn mạnh điều này trong buổi […]